HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT – SỬ DỤNG GS3500V2014

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT – SỬ DỤNG GS3500V2014

Œ-CÀI ĐẶT REMOTE VÀO BỘ TRUNG TÂM :

  Nhấn SET khỏang 5sàThấy đèn từ Vùng 1 đến Vùng 6 sáng đứng yênàTa nhấn phím bất kỳ trên Remote àNghe tiếng Bíp kéo dài là đã cài đặt thành công..

- SỬ DỤNG REMOTE :

   –    ( Ð )  Tắt chế độ báo động

   –    ( Ï )  Mở chế độ báo động  

   –    ( + )  Mở chế độ báo động 

   –    ( U )  Báo động khẩn...

Ž- CÀI ĐẶT THIỀT BỊ VÀO TRUNG TÂM :

  Tắt nguồn và mở nguồn lại

  • Nhấn SET khoảngà Thấy đèn từ Vùng 1 đến Vùng 6 sáng đứng yên à Nhấn SET 1 cái tiếp theo àLúc này chỉ đèn số Vùng 1 sáng àTa kích thiết bị thứ 1 vào à Nghe tiếng Bip kéo dài là OK
  • Tương ứng (Vùng 2) à Nhấn SET 1 cái tiếp theo àLúc này chỉ đèn Vùng số 2 sáng àTa kích thiết bị 2 vào à Nghe tiếng Bíp kéo dài là OK
  • Tương ứng từ Vùng 3 cho đến Vùng 6 Ta làm như trên

*CHÚ Ý : Khi cài xong thiết bị nào thì phải TẮT nguồn thiết bị đó đi..

 – CÀI ĐẶT SỐ ĐIỆN THOẠI VÀO TRUNG TÂM BÁO TRỘM :

      Bằng cuộc gọi :

         -Dùng đt bất kỳ gọi vào số đt ở trung tâmàSau 1 hồi chuông nghe tiếng Bip ta bấm àPassword (Mặc định 8888)  51 ( Số ĐT thứ 1 ) #

                                                         52 ( Số ĐT thứ 2 ) #

                                                          ——- Cho Đến ——

                                                          56 ( Số ĐT thứ 6 ) #

       – Bộ trung tâm cho phép ta cài đặt 6 số điện thoại

  * CHÚ Ý : Khi tiến hành cài đặt —Ta bấm ký tự nào trên bàn phím điện thoại phải nghe tiếng bíp thì     được — Còn không nghe tiếng bíp thì ta phải làm lại từ đầu…

     ☼ Bằng tin nhắn SMS : – Dùng đt bất kỳ soạn nội dung tin nhắn với câu lệnh như sau :

            [ Password ][ 5X ][ số điện thoại ][ # ] à gửi tin nhắn đến số đt ở trung tâm

         Password :8888 –—- X : ( là số thứ tự của đt cần cài đặt từ 1 đến 6 )

  Ví dụ: ta cài số đt thứ 1 là :0909123456 thì soạn tin nhắn như sau:8888510909123456#       

  – CÀI ĐẶT SỐ ĐIỆN THOẠI NHẬN TIN NHẮN TỪ TRUNG TÂM:

      ☼ Bằng cuộc gọi :

        – Dùng đt bất kỳ gọi vào số đt ở trung tâm à Sau 1 hồi chuông nghe tiếng Bip ta bấm        àPassword (8888)  57 ( số điện thoại thứ 1 ) #

                                        58 ( số điện thoại thứ 2 ) #

                                        59 ( số điện thoại thứ 3 ) #

          ( Trung tâm cho phép ta cài đặt được 3 số đt nhận tin nhắn )

      ☼ Bằng tin nhắn SMS : – Dùng đt bất kỳ soạn nội dung tin nhắn với câu lệnh như sau :

            [ Password ][ 5X ][ số điện thoại ][ # ] à gửi tin nhắn đến số đt ở trung tâm

         Password :8888–—- X : ( có thứ tự từ 7 đến 9 )

  Ví dụ: ta cài số đt là :0909123456 thì soạn tin nhắn như sau:8888570909123456#

‘ – THAY ĐỔI PASSWORD CÀI ĐẶT CỦA TRUNG TÂM(SETING) :

     ☼ Bằng cuộc gọi :

       -Dùng đt bất kỳ gọi vào số đt ờ trung tâmà Sau 1 hồi chuông nghe tiêng bip    à Bấm Pass củ (8888) àBấm 31à Bấm password mới àBấm #  (pass có 4 ký tự)

        (Pass cài đặt mặc định là : 8888 )                        

    ☼ Bằng tin nhắn SMS : – Dùng đt bất kỳ soạn nội dung tin nhắn với câu lệnh như sau :

               [ Password ][ 31 ][ XXXX ][ # ] à gửi tin nhắn đến số đt ở trung tâm

         Password :8888 –—- XXXX : ( là password mới )                     

’ – THAY ĐỔI PASSWORD ĐỂ ĐIỀU KHIỂN TẮT/MỞ BỘ TRUNG TÂM:                                                                            

      ☼ Bằng cuộc gọi :

  -Dùng đt bất kỳ gọi vào số ĐT  ờ Trung tâmàSau 1 hồi chuông nghe tiêng bip àBấm Pass setting(mặc định là 8888 )àBấm 30( Password Mới ) #   : pass đk mặc định là 1234

                      ( Kết thúc cuộc gọi là OK )

      ☼ Bằng tin nhắn SMS : – Dùng đt bất kỳ soạn nội dung tin nhắn với câu lệnh như sau :

              [ Password Setting][ 30 ][ XXXX ][ # ] à gửi tin nhắn đến số đt ở trung tâm

         Password :8888 là mặc định –—- XXXX : ( là số password mới )                        

 “– GHI ÂM LỜI THOẠI VÀO TRUNG TÂM :

        – Nhấn SET 3 lần à Nghe ở Trung Tâm phát âm thanh recod àLúc này ta đọc lời ghi âm vào à Khi nghe tiếng Bíp kéo dài thì đã ghi âm thành công.

 ”– ĐIẾU KHIỂN TẮT MỞ BẰNG ĐIỆN THOẠI :

      ☼ Bằng cuộc gọi :  – Dùng đt bất kỳ gọi vào số đt ở trung tâm

            + Bấm Password ( 1234 ) –Bấm phím “ 1 “ ( Mở chế độ báo động )

— Bấm phím “ 2 “ ( Tắt chế độ báo động )

— Bấm phím “ 6 “ ( đk mở điện 12v )

— Bấm phím “ 7 “ ( đk tắt điện 12v )

— Bấm phím “ 9 “ ( Mở đàm thoại 2 chiều giữa bộ tt và đt )

— Bấm phím “ * “ ( Kết thúc đàm thoại 2 chiều )

    * Bộ trung tâm gọi đt cho ta à Bấm nghe à Bấm phím “ 2 “ để tắt báo động.

      ☼ Bằng tin nhắn SMS : – Dùng đt bất kỳ soạn nội dung tin nhắn với câu lệnh như sau

               [ Password ĐK][ X ][ # ] à gửi tin nhắn đến số đt ở trung tâm

         Password đk mặc định là :1234 –—- X = 1 : ( là mở báo động )                         

                                                                   — X = 2 : ( là tắt báo động )

 • – RESET BỘ TRUNG TÂM :

  • Tắt Nguồn à Nhấn giử SET và đồng thời mở nguồn lên à Nghe tiếng Bíp kéo dài khoảng         6 giây là đã reset thành công.

11/ Cài đặt ngày giờ báo động

            + Cài đặt mở lịch đặt báo động: Dùng đt bất kỳ soạn nội dung tin nhắn với câu lệnh như sau

8888391# à gửi tin nhắn đến số đt ở trung tâm.

            + Cài đặt giờ vào bộ trung tâm:  Dùng đt bất kỳ soạn nội dung tin nhắn với câu lệnh như sau

888832AABB# à gửi tin nhắn đến số đt ở trung tâm.

AA: giờ; BB: phút

            + Cài đặt giờ mở báo động: Dùng đt bất kỳ soạn nội dung tin nhắn với câu lệnh như sau

888833AABB# à gửi tin nhắn đến số đt ở trung tâm.

AA: giờ; BB: phút

            + Cài đặt giờ tắt báo động: Dùng đt bất kỳ soạn nội dung tin nhắn với câu lệnh như sau

888836AABB# à gửi tin nhắn đến số đt ở trung tâm.

AA: giờ; BB: phút

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Brands